Privacy Policy

Dit is de Privacyverklaring van Korfbal Vereniging Kapelle (KVK), gevestigd te Kapelle, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40310117, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens en hebben daarom in deze Privacyverklaring uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze Privacyverklaring, stel uw vraag dan gerust per email aan: kvk.kapelle@knkv.net

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel welke persoonsgegevens verzameld worden, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

DoelWelke persoons- gegevensGrondslagBewaar- termijnOntvangers
1. Onderzoeken of u lid kan worden- Het uitvoeren van de lidmaatschapsovereenkomst – Aanmelden bij de korfbalbond KNKVVoornaam
Achternaam
Adres
Geboortedatum
Telefoonnummer E-mailadres
Start- en/of einddatum lidmaatschap
Uitvoering van de lidmaatschaps -overeenkomstIndien u lid wordt: Gedurende de looptijd van het lidmaatschap

Indien u geen lid wordt: De gegevens worden binnen 1 jaar verwijderd.
Bestuur
Jeugdcommissie
2. AdministratieVoornaam
Achternaam
Adres
Geboortedatum
Telefoonnummer E-mailadres Start- en/of einddatum lidmaatschap
Bankgegevens
Betaalgegevens
Uitvoering van de lidmaatschaps -overeenkomstGedurende de looptijd van de overeenkomst en tot twee jaar daarna.

Vervolgens zeven jaar alleen in financiƫle administratie.
Penningmeester
Ledenadministratie
3. Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrief, wedstrijdschema en uitnodigingen voor evenementenVoornaam
Achternaam
E-mailadres – Adres (bij ontbreken van e- mailadres)
CommunicatieZolang lidmaatschap looptBestuur
Jeugdcommissie
Activiteitencommissie
Communicatiecommissie

4. Versturen berichten van derden, waaronder sponsoren. Hierbij valt te denken aan aanbiedingen van onze sponsoren die wij delen met onze leden en betrokkenen.


Voornaam
Achternaam
E-mailadres
CommunicatieZolang lidmaatschap loopt
Communicatie- commissie
PR-commissie

Leden

Onder leden vallen conform ons Privacybeleid:

  • Spelende leden voor de bond in Sportlink bekend als Bondsleden
  • Niet-spelende leden (niet opgenomen in Sportlink)
  • Ereleden (niet opgenomen in Sportlink)

Betrokkenen

Onder betrokkenen vallen conform ons Privacybeleid:

  • Sponsoren (niet opgenomen in Sportlink)
  • Donateurs (niet opgenomen in Sportlink)
  • Leveranciers e.d. (niet opgenomen in Sportlink)

Persoonsgegevens

Digitale online programma’s en fysieke middelen die persoonsgegevens (kunnen) bevatten van ons, onze leden en betrokkenen:

  • Sportlink (ledenadministratie van de korfbalbond: KNKV)
  • Digitaal archief (aanwezig bij secretaris en penningmeester)
  • Website/Email via host
  • Social media (zoals: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube) (Alleen indien toestemming)

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens alleen aan derden, als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met u heeft, tenzij de Vereniging wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. In voorgaande tabel is een overzicht opgenomen van de situaties waarin uw persoonsgegevens aan derden worden verstrekt.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren.

Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle interne en externe organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen

Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites

De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen Privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende Privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het Privacybeleid

De Vereniging past haar Privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. De Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per email, via de website en andere communicatiemiddelen te informeren.

Contactgegevens

Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:

kvk.kapelle@knkv.net

06 51846375

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.